Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023

Thứ hai - 20/06/2022 14:51
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023.
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023
 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG TH ĐỒNG MAI II             

Số:     /KHTS-THĐMII
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Đồng Mai, ngày 30 tháng 05 năm 2022
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Đồng Mai II
Năm học 2022 – 2023

- Căn cứ Điều lệ trường tiểu học kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020.
- Thực hiện hướng dẫn 942/SGDĐT-QLT ngày 12/04/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022- 2023;
- Căn cứ công văn số 189/KH-BCĐ ngày 18/05/2022 của UBND quận Hà Đông về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ, cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của trường Tiểu học Đồng Mai II và số lượng trẻ điều tra trường Tiểu học Đồng Mai II ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023  cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho công tác trường học, tăng số học sinh được học hai buổi/ngày; giảm số học sinh trái tuyến; giảm số học sinh/lớp.
4. Nhà trường không thu các khoản thu ngoài quy định khi tuyển sinh.
5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng. 
II. PHƯ­ƠNG THỨC TUYỂN SINH: 
        - Xét tuyển
III. CHỈ TIÊU VÀ SỐ LƯ­ỢNG:
* Số l­ợng: 03 lớp; số học sinh: 105 em
* Trên địa bàn phường Đồng Mai từ tổ đân phố số 10 đến tổ dân phố 18
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
     1. Hội đồng tuyển sinh: 
         - Được thành lập theo Quyết định của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông. Hội đồng tuyển sinh làm việc d­ưới sự chỉ đạo của Ban tuyển sinh quận Hà Đông.
     2. Đối tư­ợng xét tuyển:
         - Toàn bộ trẻ 6 tuổi sinh năm 2016 trên địa bàn 9 tổ dân phố (có hộ khẩu thư­ờng trú và tạm trú hiện đang sinh sống tại tổ 10, tổ11, tổ 12, tổ 13, tổ 14, tổ 15, tổ 16, tổ 17, tổ 18). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
     3. Hồ sơ nhập trư­ờng gồm có:
         - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với việc tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến
         - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ và kèm theo bản chính để đối chiếu. 
         - Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường Đồng Mai cấp (Đối với trường hợp tạm trú,  phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú)
  • PHHS mang theo CMND của bố và mẹ
4. Thời gian tuyển sinh 
- Thông báo trên hệ thống truyền thanh phường và các tổ dân phố
          - Ngày 30/06/2022 họp Hội đồng tuyển sinh phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng tuyển sinh
* Tuyển sinh trực tuyến:
         - Ngày 01/07/2022 đến hết ngày 03/07/2022
Các bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến:
* Bước 1: CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn (tại nhà hoặc tại địa điểm có mạng internet. Nhà trường sẽ bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ PHHS tại trường)
* Bước 2: Sau khi đăng ký xong phần mềm gửi kết quả tuyển sinh về mail cá nhân PHHS đăng ký. PHHS nhập địa chỉ mail của cá nhân in đơn và nộp về nhà trường khi nộp hồ sơ trực tiếp.
* Tuyển sinh trực tiếp:
- PHHS nộp hồ sơ tại phòng Hội đồng trường Tiểu học Đồng Mai II.
+ Học sinh đúng tuyến từ ngày 13/07/2022 đến hết ngày 18/07/2022.
+ Học sinh trái tuyến (nếu còn chỉ tiêu) từ ngày 21/07/2022 đến hết ngày 22/07/2022
          - Thời gian nhận hồ sơ: Sáng 7 giờ 30 phút đến 11 giờ
- Chiều 14 h đến 17h
5. Công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid 19
Căn cứ diễn biến của dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cán bộ giáo viên, nhân viên trong Hội đồng tuyển sinh và Phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
6. Phân công trách nhiệm
6.1 Về phía nhà trường.
        - Thành lập Hội đồng tuyển sinh và xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023.
        - Tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.
- Phối hợp với UBND phường Đồng Mai công khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường về tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuổi. Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống phát thanh phường, trang web nhà trường.
- Chỉ đạo các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện tuyển sinh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về tuyển sinh.
- Chuẩn bị về cơ sở vật chất như: Máy tính có kết nối internet, phân công bố trí giáo viên, nhân viên hỗ trợ PHHS tuyển sinh trực tuyến.
- Chuẩn bị phòng và bố trí giáo viên, nhân viên thu nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh.
5.2 Về phía Hội đồng tuyển sinh
- Chủ động phối hợp cùng nhà trường trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để PHHS hiểu rõ, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh.
- Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh, đảm báo khách quan, công khai, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu giao.
-  Khi tiếp nhận hồ sơ học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ đối chiếu với giấy khai sinh chính và ký vào sau bản sao (ghi rõ họ tên ngư­ời nhận hồ sơ).
 Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh  hộ khẩu 
        - Cán bộ kiểm tra phải chịu trách nhiệm tr­ước Hiệu tr­ởng về việc kiểm tra và xác nhận trên.
        - Không thu tiền tuyển sinh.
        - Sau khi tuyển sinh phải báo cáo kịp thời cho Hội đồng tuyển sinh của nhà trường về công tác tuyển sinh.
         - Những vấn đề không đ­ược đề cập trong kế hoạch này vẫn thực hiện theo đúng các văn bản: Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn tuyển của Hội đồng tuyển sinh thành phố.
5.3  Về phía PHHS
Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học và hồ sơ, minh chứng tạo điều kiện cho Hội đồng tuyển sinh nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh.
Phản ánh kịp thời về Hội đồng tuyển sinh nhà trường về những vấn đề vường mắc trong quá trình tuyển sinh      
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Đồng Mai II năm học 2022 - 2023. Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi có khó khăn báo cáo kịp thời về Hội đồng tuyển sinh nhà trường./.
 
 Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục;
- Niêm yết công khai trên trang web nhà trường, cổng  trường;
- Lưu VT.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Phạm Văn Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

 
Thống kê
  •   Đang truy cập 9
 
  •   Hôm nay 112
  •   Tháng hiện tại 10,181
  •   Tổng lượt truy cập 1,076,039